Regulamin do kontaktu drogą elektroniczną

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem: www.homeostaza.org
 2. Strona prowadzona jest przez Adama Kołaczek z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach ul. Słowackiego2 zwanego dalej Usługodawcą.
 3. W rozumieniu Regulaminu Usługobiorcą jest podmiot korzystający ze Strony.
 4. Usługodawca świadczy następujące usługi świadczone drogą elektroniczną (to jest poprzez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron):
  • udostępnianie zawartości strony,
  • umożliwienie przesyłania do  gabinetu HOMEOSTAZA wiadomości za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie.
 5. Usługobiorca zobowiązuje się powstrzymać od korzystania ze strony w sposób zakłócający jej funkcjonowanie.
  Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu – także poprzez wysłania odpowiedniej treści zapytania poprzez formularz kontaktory – identyfikujący go adres elektroniczny. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną na adres: wizyty@homeostaza.org  lub telefonicznie.
 6. Reklamacje dotyczące działania strony i wykonywania usług mogą być składane pocztą elektroniczną, na adres: wizyty@homeostaza.org.   Usługobiorca zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez .
 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną: posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z Internetem i posiadającego system operacyjny, łącze internetowe oraz niezbędne oprogramowanie (przeglądarką internetową).
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Strony, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z usług.
 9. Usługodawcy przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Usługobiorców.

Pliki „cookies”

 1. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie Użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Usługodawca przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji i potrzeb użytkownika, w szczególności przy uwzględnieniu rodzaju urządzenia za pomocą którego Użytkownik korzysta z  serwisu.
 3. Istnieje możliwość wyłączenia możliwości przechowywania plików „cookies” w ustawieniach używanej przez Państwo przeglądarki.
 4. W celu zarządzania ustawienia cookies należy wybrać przeglądarkę internetową, której używa Użytkownik i postępować zgodnie z instrukcjami.
 5. Korzystanie z serwisu internetowego Gabinetu HOMEOSTAZA.org bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, dalej: RODO) niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe na zasadach wskazanych poniżej:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Adam Kołaczek prowadzący działalność P.U.H. HOMEOSTAZA – Adam Kołaczek zwany dalej Usługodawcą.
Kontakt telefonicznie na numer telefonu: +48 519 524 555,  mailowo: adres wizyty@homeostaza.org.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności RODO w niezbędnym dla realizacji tych celów zakresie:

 • podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz wykonanie umowy – podstawa prawna – wypełnienie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz prawnie uzasadniony interes  Usługodawcy – Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • sporządzenie wymaganej prawem dokumentacji rachunkowej, księgowej, naliczenie podatków i innych opłat publicznoprawnych – podstawa prawna – wypełnienie obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – oraz prawnie uzasadniony interes Usługodawcy-Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • ochrona interesów Usługodawcy – Administratora  tj. dochodzenie roszczeń mogących powstać w związku z wykonywaniem umowy lub obrona przed takimi roszczeniami – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 • marketing własny – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przy czym przekazywanie informacji handlowych na wskazany adres e-mail lub telefonicznie nastąpi po wyrażeniu Państwa zgody lub podaniu w tym celu numeru telefonu lub adresu email,

III. Kategorie Państwa danych, które przetwarzamy.

Zgodnie z przepisami RODO, w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych powyżej, będziemy przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

Dane Klientów / Kontrahentów

– imię 

– dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail)

– dane dotyczące dolegliwości zdrowotnych i stosowanych terapii

oraz inne dane nam przekazane, przy czym ich zakres każdorazowo będzie adekwatny dla celów przetwarzania.

Podanie przez Państwa danych osobowych wskazanych powyżej jest dobrowolne i ma na celu zawarcie i realizację właściwego procesu oczyszczania organizmu oraz wystawienia rachunku za tą usługę.

IV. Odbiorcy danych

Obecnie nie przekazujemy danych Klientów poza teren Unii Europejskiej  za wyjątkiem indywidualnie uzgadnianych wypadków, na podstawie odrębnych ustaleń, w szczególności o ile wynika to z celu umowy i jest niezbędne dla jej należytego wykonania.

Nie stosujemy operacji w ramach których dochodziłoby do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących po stronie ich adresatów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływających.

V. Prawa osoby, której dane są przetwarzane:

1. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Usługodawcy niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Usługodawca administrujący stronę ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane
 • osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
 • osoba, której dane dotyczą wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Usługodawca będący administratorem strony.

2. Osoba której dane dotyczą ma prawo żądania od Usługodawcy ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania
 • usługodawca nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Usługodawcy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

3. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Po zgłoszeniu sprzeciwu Usługodawcy będącego administratorem strony nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Usługobiorca ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu (art. 21 ust. 1 i 2 RODO).

5. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo zwrócić się do Usługodawcy-Administratora z prośbą o udzielenie informacji w przedmiocie przetwarzania danych.

6. W każdym wypadku przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.